Állásajánlatok
Eseménynaptár
GINOP programok 2016
Gyakran Ismételt Kérdések
Hirdetmények
Ifjúsági Iroda
Képzési ajánlatok
Közérdekű munka
Közfoglalkoztatás
Mi mennyi 2023-ban?
Minőségirányítás
Munkaerőpiaci adatok
Munkáltatói kapcsolattartás
Nyomtatványok
Online álláshirdetések és álláskeresés, önéletrajz
Pályakezdők
Pályázatok
Szolgáltatásaink álláskeresőknek
TOP - Győri Járás
- Elérhetőségek
- Archívum
- Kapcsolatfelvétel
Véleménye fontos számunkra
Tájékoztató a harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatásának összevont kérelmezési eljárásában a kormányhivatalok szakhatósági közreműködésérőlNyomtatás

Tájékoztató

 

a harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatásának
összevont kérelmezési eljárásában
a kormányhivatalok szakhatósági közreműködéséről


 

1. Az összevont engedélyezési eljárás főbb szabályai

 

Az idegenrendészeti hatóság a tartózkodási engedélyt az alább felsorolt esetekben összevont engedélyként állítja ki.

 

Az összevont kérelmezési eljárásban - annak megállapítása kérdésében, hogy a harmadik országbeli állampolgár magyarországi munkavállalását támogatja-e - elsőfokú eljárásban a munkavégzés helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal), másodfokú eljárásban a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter szakhatóságként jár el. Több munkavégzési hely esetén
a) amennyiben a munka természetéből adódóan a munkavégzés több megye területére terjedhet ki, a munkavégzés megkezdésének helye,
b) a harmadik országbeli állampolgárt a foglalkoztató több – különböző megye területén lévő – telephelyén kívánja foglalkoztatni, a foglalkoztató székhelye
szerint illetékes kormányhivatal jár el szakhatóságként.

 

A kormányhivatal az összevont engedély kiadására és meghosszabbítására irányuló hatósági eljárásban − a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező idegenrendészeti hatóság megkeresésére − szakhatósági állásfoglalásban nyilatkozik arról, hogy a harmadik országbeli állampolgárnak a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.) 7. § (7) bekezdése szerinti előzetes megállapodásban (a továbbiakban: előzetes megállapodás) meghatározott munkakörben történő magyarországi munkavállalását támogatja, vagy nem támogatja.

 

A szakhatósági állásfoglalást a kormányhivatal a következők szerint adja ki:

 

 

a) Szakhatósági állásfoglalás a munkaerőpiaci helyzet vizsgálata nélkül

 

Amennyiben a szakhatósági állásfoglalást a munkaerőpiaci helyzet vizsgálata nélkül kell kiadni, a kormányhivatal csak azt vizsgálja, hogy a harmadik országbeli állampolgár a jogszabályban, valamint az előzetes megállapodásban előírt alkalmazási feltételekkel rendelkezik.

Ha a vonatkozó jogszabályokban és az előzetes megállapodásban írt feltételek fennállnak, a kormányhivatal pozitív szakhatósági állásfoglalást ad ki. 

 


b) Szakhatósági állásfoglalás a munkaerőpiaci helyzet vizsgálatával

 

Amennyiben a szakhatósági állásfoglalást a munkaerőpiaci helyzet vizsgálatával kell kiadni, a kormányhivatal a következőket vizsgálja:
a. a harmadik országbeli állampolgár az előzetes megállapodásban meghatározott munkakörhöz szükséges szakmai képesítéssel rendelkezik,
A harmadik országbeli állampolgár a szakképzettséget, végzettséget igazoló dokumentumot hiteles másolatban, valamint annak hiteles magyar fordításával együtt köteles benyújtani.
A szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI.26.) MT rendelet 5. §-a alapján hiteles fordítást, fordításhitelesítését, valamint idegen nyelvű hiteles másolatot – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda készíthet.

b. a foglalkoztató a harmadik országbeli állampolgár által ellátandó tevékenységre vonatkozóan érvényes munkaerőigénnyel rendelkezik,
A harmadik országbeli állampolgárt foglalkoztatni kívánó foglalkoztató feladata ennek benyújtása a foglalkoztatási hely szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályára, vagyis erre vonatkozóan a harmadik országbeli állampolgárnak nem kell igazolást benyújtania. 

 

(2) Az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazása szempontjából érvényes munkaerőigénynek azt a munkaerőigényt kell tekinteni, amelyet a foglalkoztató
a) az összevont engedély iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg, vagy legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 2 munkanapon belül nyújtott be,

b) hatvan napnál nem régebben nyújtott be, vagy

c) hatvan napnál régebben nyújtott be, de azt legalább a kérelem benyújtását megelőző hatvan napnál nem régebben meghosszabbította,
és az (5) bekezdésben foglalt kivétellel az előzetes megállapodást kötő foglalkoztató a munkaerőigényt a fővárosi és megyei kormányhivatal azon járási (fővárosi kerületi) hivatalánál jelentette be, amelynek területén a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatása történik.

 

(3) Ha a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásának helye több különböző megye területén található, az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott feltételnek - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - a foglalkoztató székhelye szerinti megyében kell fennállnia. Ezen túlmenően a támogató szakhatósági állásfoglalás kiadásának az is feltétele, hogy a munkavégzéssel érintett többi megye területén ne álljon rendelkezésre olyan kiközvetíthető munkaerő, aki a tevékenység ellátására rendelkezik a jogszabályban előírt, valamint a foglalkoztató munkaerőigényében megjelölt alkalmazási feltételekkel. A támogató szakhatósági állásfoglalás azonban kiadható azon munkavégzéssel érintett többi megye területére is, ahol megfelelő munkaerő nem áll rendelkezésre.

 

(4) Ha a munkavégzés a munka természetéből adódóan több megye területére terjedhet ki, az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott feltételeknek a munkavégzés megkezdésének helye szerinti megye vonatkozásában kell fennállnia.

 

(5) A (3) és (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével, a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően, a munkaerőigény érvényességének feltétele, hogy azt a foglalkoztató

a) ha a munka természetéből adódóan, a munkavégzés több megye vagy járási hivatal területére terjedhet ki, a munkavégzés megkezdésének helye szerinti járási hivatalnál,

b) ha a harmadik országbeli állampolgárt a foglalkoztató több − különböző megye vagy járási hivatal területén lévő − telephelyén kívánja foglalkoztatni, a székhelye szerinti járási hivatalnál
jelentse be.

 

c. a munkaerőigény benyújtásától kezdődően nem közvetítettek ki részére olyan kiközvetíthető munkaerőt, akit az Flt. és a végrehajtására kiadott jogszabályok alapján álláskeresőként tartanak nyilván, és aki rendelkezik a jogszabályban előírt, valamint a foglalkoztató munkaerőigényében megjelölt alkalmazási feltételekkel, és
Erre vonatkozóan a harmadik országbeli állampolgárnak nem kell igazolást benyújtania, a kormányhivatal részére az illetékes járási hivatal ad visszajelzést.

 

d. a harmadik országbeli állampolgár a jogszabályban, valamint az előzetes megállapodásban előírt alkalmazási feltételekkel rendelkezik.


A harmadik országbeli állampolgár köteles igazolni az előírt alkalmazási feltételeket (pl. nyelvvizsga-bizonyítvány, gépkocsivezetői-engedély stb.) hiteles másolatban, valamint annak hiteles magyar fordításával, továbbá köteles becsatolni az előzetes megállapodást eredeti példányban vagy hiteles másolatban, valamint – ha az nem magyar nyelvű – annak hiteles magyar fordításával.
Ahhoz, hogy a kormányhivatal a szakhatósági állásfoglalást ki tudja adni, a harmadik országbeli állampolgár által benyújtandó előzetes megállapodásnak tartalmaznia kell:
- a harmadik országbeli állampolgár által ellátandó tevékenységet, munkakört (FEOR)
- a munkakör ellátásához szükséges szakmai képesítés, szakképzettség, végzettség megnevezését,
- munkakör ellátásához szükséges egyéb alkalmazási feltételek
- a harmadik országbeli állampolgár részére fizetendő díjazás mértékét,
- a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megjelölését,
- a foglalkoztatásra irányuló jogviszony várható kezdő és befejező időpontját,
- a foglalkoztatás helyének megjelölését, valamint
- ha a foglalkoztatásra várhatóan nem az általános teljes napi munkaidőben kerül sor, a részmunkaidős foglalkoztatás munkaidejét.

Ha a vonatkozó jogszabályokban és az előzetes megállapodásban írt feltételek fennállnak, a kormányhivatal pozitív szakhatósági állásfoglalást ad ki. 

 

 

c) Mikor nem támogatja a kormányhivatal az összevont engedély kiadását?

 

Jogszabályban meghatározott esetekben a kormányhivatal az idegenrendészeti hatóság megkeresésére nemleges szakhatósági állásfoglalást ad ki, amelynek eredményeként az összevont engedély nem adható ki. Ezen esetek:

 

a) nem állnak fenn a fent meghatározott a)-d) pontban meghatározott feltételek,

 

b) az összevont engedély kiadásával a Magyarországon összesen vagy az adott kormányhivatal illetékességi területén egyidejűleg foglalkoztatott, vagy egy adott foglalkozásban egyidejűleg foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgárok létszáma az Flt. 7. § (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározott létszámot meghaladja,


c) az előzetes megállapodásban meghatározott munkakör ellátása az Flt. 7. § (6) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározott tilalomba ütközik,


d) a harmadik országbeli állampolgár által ellátandó tevékenység elvégzésére a jogszabály vagy a foglalkoztató által előírt képzettséggel és alkalmazási feltételekkel rendelkező kiközvetíthető munkaerő áll rendelkezésre, és annak foglalkoztatása a foglalkoztató érdekkörében fennálló okból hiúsul meg, így különösen ha

 da) a foglalkoztató a munkaerőigényében a munkavállaló alkalmazásához olyan feltételt ír elő, amelynek előírása az ott megjelölt munkakör betöltéséhez vagy a tevékenység ellátásához nem szükséges,

 db) a foglalkoztató a jogszabályban vagy a munkaerőigényében meghatározott feltételeknek megfelelő kiközvetíthető munkaerő foglalkoztatásától elzárkózott, a foglalkoztató a kérelem benyújtását megelőzően érvényes munkaerőigénnyel rendelkezett, de közvetítést nem kért, vagy a munkaerőigény érvényességi idejét 10 napnál rövidebb időtartamban határozta meg,

 

e) a harmadik országbeli állampolgár lakóhelye szerinti ország illetékes hatósága a magyar állampolgárok adott országban történő munkavállalásának engedélyezését más országok állampolgáraira irányadó általános feltételekhez képest indokolatlanul nehezebb feltételhez köti (viszonosság hiánya),
Viszonosság fennállásáról a foglalkoztatáspolitikáért felelős (jelen eljárásrend készítésekor a nemzetgazdasági) miniszter tájékoztatja a kormányhivatalt.

 

f) az előzetes megállapodást megkötő foglalkoztatónál a foglalkoztatási egészségügyi, szakmai, vagy műszaki feltételei nem biztosítottak,

 

g) a 18. § alapján kérelmezett összevont engedély esetén, a szakhatósági állásfoglalás kiadásának alapjául szolgáló feltételek nem állnak fenn,

 

h) a foglalkoztató az EU Kék Kártyával foglalkoztatandó személynek a külön jogszabályban meghatározott kötelező legkisebb munkabérnél alacsonyabb bért kíván fizetni,

 

i) a harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatására a kérelmezett foglalkoztatás időtartamát érintő időtartamban egy másik foglalkoztató érvényes engedéllyel rendelkezik, ide értve a részmunkaidős foglalkoztatásra szóló engedélyt,
(Nem minősül érvényes engedélynek, ha a másik érvényes engedéllyel rendelkező foglalkoztató a munkavállalási engedély elbírálásáig kezdeményezi az engedély visszavonását.)

 

j) a foglalkoztató a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatását az összevont engedély iránti kérelem benyújtásának időpontjától számított százhúsz napon belül nem kívánja megkezdeni,

 

k) a harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatása munkaerő-kölcsönzést valósít meg.

 

l) a kormányhivatal tudomást szerez arról, hogy az engedély kiadásához szükséges igazoló okiratokhoz megtévesztéssel jutottak hozzá vagy azokat meghamisították, vagy megváltoztatták.


A kormányhivatal egyéb foglalkoztatási szempont mérlegelése alapján dönthet arról, hogy szakhatósági állásfoglalásában nem támogatja az összevont engedély kiadását.

Ilyen egyéb foglalkoztatási szempont különösen, ha
a) az összevont engedély iránti kérelem benyújtásának időpontjában a harmadik országbeli állampolgár által ellátandó tevékenységre vonatkozóan a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból támogatott olyan képzés van folyamatban, amely a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásának tervezett megkezdését megelőzően befejeződik,
b) az előzetes megállapodást megkötő foglalkoztató a kérelem benyújtását megelőző egy évben csoportos létszámcsökkentést hajtott végre,
c) az előzetes megállapodást megkötő foglalkoztatónál a kérelem benyújtásának időpontjában a harmadik országbeli állampolgár által ellátandó tevékenységet is érintő sztrájk van,
d) az előzetes megállapodásban a harmadik országbeli állampolgár által ellátandó tevékenységért az erre a tevékenységre vonatkozó országos átlagos személyi alapbérnél lényegesen alacsonyabb alapbér – ideértve az illetményt és a díjazást – szerepel,
e) a szakhatósági eljárás során benyújtott dokumentumok tartalma ugyanazon adat tekintetében egymástól eltér,
f) a részmunkaidős foglalkoztatási jogviszonyokra beadott engedély iránti kérelmek esetén a foglalkoztatási jogviszonyokban az összes munkaidő mértéke meghaladja a heti 40 órát.
A d) pontban írt feltétel szempontjából a harmadik országbeli állampolgár által ellátandó tevékenységért megjelölt alapbér – ideértve az illetményt és a díjazást – az erre a tevékenységre vonatkozó országos személyi alapbérnél akkor minősül lényegesen alacsonyabbnak, ha nem haladja meg annak nyolcvan százalékát.

 

Felhívjuk a harmadik országbeli állampolgárok és a foglalkoztatók figyelmét, hogy amennyiben elmulasztják becsatolni az előírt igazolásokat, dokumentumokat, a kormányhivatal a szakhatósági állásfoglalás kiadása során hiánypótlás keretében szerzi be a döntéshez szükséges dokumentumokat, ami az engedélyezési eljárás elhúzódását eredményezi.


• A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
• A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
• A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 445/2013. Korm. rendelet)
• A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 114/2007. Korm. rendelet)

 


Előzetes megállapodás
foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére
(ajánlott minta)

 

amely létrejött egyrészről

 

a …………… (képviseletre jogosult neve) által képviselt ………………………….. (foglalkoztató neve) ……………………………………..   (foglalkoztató címe, adószáma, TEÁOR kódja), mint foglalkoztató, és

……………………………..………… (harmadik országbeli állampolgár családneve),
………………………………… (keresztneve), ……….………………. (születési helye, ideje), ……………………. (útlevélszáma), ………………. (neme), ……………… állampolgár (állampolgársága) mint harmadik országbeli állampolgár

 

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

 

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) 7.§ (7)-(9) bekezdésére figyelemmel a felek a jelen előzetes megállapodást kötik.

 

1. A felek megállapítják, hogy a harmadik országbeli állampolgár olyan, a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (továbbiakban: Harmtv.) szerinti személy, aki Magyarország területén az Flt. 7.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti összevont kérelmezési eljárás során kiadott tartózkodási engedély alapján (továbbiakban: összevont engedély) foglalkoztatható.

2. A foglalkoztató a harmadik országbeli állampolgárt a jelen előzetes megállapodásban foglalt feltételekkel az 5. pontban meghatározott jogviszony keretében foglalkoztatni kívánja, és a felek az összevont kérelmezési eljárást ennek érdekében le kívánják folytatni.

3. A foglalkoztató kötelezi magát, hogy – amennyiben a 445/2013. (XI.28.) Korm. rendelet szerint az engedélyezéshez munkaerőpiaci helyzet vizsgálata szükséges – az összevont engedély iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg, vagy azt megelőzően, de hatvan napnál nem régebben a harmadik országbeli állampolgár által ellátandó munkakörre vonatkozóan munkaerőigény bejelentést nyújt be azon fővárosi/megyei  kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál, amelynek területén a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatása történik. Ha a munka természetéből adódóan, a munkavégzés több megye vagy járási hivatal területére terjedhet ki, a munkavégzés megkezdésének helye szerinti járási hivatalnál, vagy ha a harmadik országbeli állampolgárt a foglalkoztató több − különböző megye vagy járási hivatal területén lévő − telephelyén kívánja foglalkoztatni, a foglalkoztatónak a székhelye szerinti járási hivatalnál kell munkaerőigényt benyújtania.

4. A felek megállapodnak abban, hogy az összevont engedély kiadása esetén az 5. pontban meghatározott foglalkoztatásra irányuló jogviszony várható időtartama
…………év. ……………hó ………naptól, de legkorábban az összevont tartózkodási engedély kiadásának napjától …………év. ……………hó ………napig tart.
(A foglalkoztatásra irányuló jogviszony legfeljebb kétéves, határozott időtartamú jogviszony létesítésére szólhat. Kivéve:
- a családi együttélés biztosítása céljából kiadott tartózkodási engedély esetén legfeljebb öt év,
- az EU Kék Kártya iránt benyújtott kérelem esetén legfeljebb négyéves,
- a Harmtv. 29. § (1) bekezdés a) pontja szerinti humanitárius célú tartózkodási engedély esetén legfeljebb hároméves,
- a Harmtv. 29. § (1) bekezdés e)-f) pontja szerinti humanitárius célú tartózkodási engedély esetén legfeljebb hat hónapos,
- a Harmtv. 29. § (1a) bekezdése szerinti humanitárius célú tartózkodási engedély esetén legfeljebb egyéves ,
- az Flt. 58.§ (7) bekezdésében meghatározott szezonális munka estében tizenkét hónapon belül legfeljebb hat hónapos
határozott időtartamú foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére szólhat.)

Felek megállapodnak abban, hogy a jogviszonyt az összevont engedélyben meghatározott időtartamnak megfelelően hozzák létre. A felek ettől eltérő megállapodása érvénytelen.

5. A foglalkoztató a harmadik országbeli állampolgárt ………………….. (jogviszony fajtája pl. munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, megbízási jogviszony, stb.) keretében kívánja foglalkoztatni.


6. A harmadik országbeli állampolgár által ellátandó tevékenység és munkakör megnevezése: ………………………, FEOR kódja: ……………………….

7. A 6. pontban meghatározott tevékenység ellátásához szükséges szakmai képesítés(ek) megnevezése: ………………………………………………………………, EU Kék Kártyával történő foglalkoztatás esetén felsőfokú szakmai képesítés(ek) megnevezése: ………………………………………………………………………………..

8. A harmadik országbeli állampolgár részére fizetendő díjazás mértéke: …………………….. Ft/hó. A díjazás mértéke tekintetében kizárólag a harmadik országbeli állampolgár javára térhetnek el a munkaszerződésben. A felek kötelezik magukat, hogy az engedélyezési eljárás során a foglalkoztató által benyújtandó munkaerőigény-bejelentésben meghatározott díjazástól nem térnek el. 

9. A munkavégzés helye(i): …………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………….
Ha a munkavégzés
a) a munka természetéből adódóan a munkavégzés több megye területére terjedhet ki, a munkavégzés megkezdésének helye…………………………………,
b) a harmadik országbeli állampolgárt a foglalkoztató több – különböző megye területén lévő – telephelyén kívánja foglalkoztatni, a foglalkoztató székhelye ………………………………….……….

10. A heti munkaidő mértéke: ………………………….. óra/hét


11. Foglalkoztató kijelenti, hogy nála a foglalkoztatás egészségügyi, szakmai vagy műszaki feltételei biztosítottak.

12. Foglalkoztató kijelenti, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a harmadik országbeli állampolgár által ellátandó tevékenységet is érintően nincs folyamatban sztrájk.

Fentiek tanúsításául a felek a jelen előzetes megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, saját kezűleg …… példányban aláírták, amelyből harmadik országbeli állampolgár egy példány átvételét aláírásával igazolja.

 

 

Kelt: …………………………., 20…… év …………… hó ……. napján.

 

____________________________                             ____________________________
                 Foglalkoztató                                                  Harmadik országbeli állampolgár

 

 

 

Feltöltve: 2018.08.01

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 9021 Győr, Jókai u. 12.
Tel.: (96) 795-877 Fax.: (96) 795-885 E-mail: foglalkoztatas@gyor.gov.hu